Ruxandra Maria

Yulia

Che-Hung

 

 

 

Thomas

Qidan

Quiling

Juwhan

Yue

Bethany

Helen

Dionysis

Ching Yiu

WORK

SUMMER EXHIBITION

ABOUT

CONTACT

Bartlett School of Architecture

UCL

YEAR 5

YEAR 4

Gruioniu

Gilbert

Chien

 

 

 

Bush

Chen

Guan

Han

Ma

Penman

Siu

Toumazis

Wong

Ruxandra Maria Gruioniu

Thomas Bush

Juwhan Han

Helen Siu

Yulia Gilbert

Qidan Chen

Yue Ma

Dionysis Toumazis

Che-Hung Chien

Quiling Guan

Bethany Penman

Ching Yui Wong